Regulamin Akcji Techbite Promo


"Regulamin promocji „Kup laptopa PIX lub tablet SmartBoard 10 II WiFi i odbierz paczkę atrakcyjnych
dodatków”


REGULAMIN PROMOCJI


„Kup laptopa PIX lub tablet SmartBoard 10 II WiFi i odbierz paczkę
atrakcyjnych dodatków”


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady promocji o nazwie „Kup laptopa PIX lub tablet SmartBoard
10 II WiFi i odbierz paczkę atrakcyjnych dodatków” (zwana dalej „Promocją”).
2. Organizatorem Promocji jest mPTech Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000243245, NIP: 8951845043, REGON: 020167256 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Partnerami Promocji są sklepy detaliczne lub/i internetowe operatorów Plus, Orange i
T-Mobile, które w okresie trwania Promocji prowadzą aktywną sprzedaż laptopa i
tabletu techbite:
a. PIX 15.6 FHD 128 GB
b. SmartBoard 10 II WiFi
(zwane dalej „Partnerami”), tzn. oferują w/w produkty do sprzedaży w czasie trwania
Promocji.
4. W przypadku spełnienia wszystkich warunków udziału w Promocji określonych
w Regulaminie, Uczestnikowi przysługiwać będzie Prezent w postaci dysku SlimXpress
Portable SSD 500 GB, myszy optycznej Dragon Breath oraz kodu aktywacyjnego do
pakietu Microsoft 365 (dalej jako „Prezent”).
5. Liczba Prezentów w Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 100 sztuk (sto sztuk).
6. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Promocji przekroczy liczbę Prezentów, o uzyskaniu
Prezentów decydować będzie kolejność otrzymania przez Organizatora Formularza
Zgłoszeniowego.


§ 2. Czas trwania i szczegółowe zasady Promocji
1. Promocja trwa od 04.03.2024 od godz. 08.00 do 31.05.2024 do godz. 23.59
lub do wyczerpania puli Prezentów określonych w § 1 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu,
w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Informacje
o wyczerpaniu Prezentów znajdą się na stronie https://lp.techbite.eu/kup-pix... (zwanej dalej:
„Stroną Promocji”).
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami czy akcjami organizowanymi przez
Organizatora.
3. Zakupu laptopa techbite PIX 15.6 FHD 128 GB i tabletu SmartBoard 10 II WiFi (zwanymi
dalej „Produktem Promocyjnym”) można dokonać w dowolnym sklepie Partnera.
4. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może zostać każda pełnoletnia
osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium RP,
c) w dniach od 04.03.2024 od godz. 08.00 do 31.05.2024 do godz. 23.59 zakupiła
Produkt Promocyjny w dowolnym Sklepie Partnera, posiada dowód zakupu
Produktu Promocyjnego oraz dokona rejestracji na Stronie Promocji zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
5. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Promocji zgłaszając maksymalnie dwa Produkty
Promocyjne.
6. Promocji podlegają wyłącznie Produkty Promocyjne, które są fabrycznie nowe,
nieużywane, nieserwisowane, w oryginalnym opakowaniu i są w pełni sprawne w dniu
dokonania rejestracji na Stronie Promocji.
7. W celu wzięcia udziału w Promocji należy, w terminie do 14.06.2024 wypełnić
Formularz Zgłoszeniowy umieszczony na stronie https://lp.techbite.eu/kup-pix... (zwany dalej:
„Formularzem Zgłoszeniowym”). Do Formularza Zgłoszeniowego należy dołączyć
czytelny skan lub zdjęcie dowodu zakupu (paragon lub faktura) Produktu Promocyjnego
w czasie trwania Promocji oraz wskazać numer seryjny Produktu Promocyjnego. W celu
umożliwienia Organizatorowi weryfikacji konieczne jest podanie adresu e-mail
Uczestnika oraz numeru telefonu, a także dokładnego adresu do korespondencji na
terenie Polski, na który wysłany zostanie Prezent.
8. Uczestnik, przystępując do Promocji oświadcza, że urządzenie, które zgłasza
do Promocji jest jego własnością nabytą w sposób legalny.
9. Uczestnikami Promocji nie mogą być kontrahenci Organizatora tj. podmioty, które
nabywają od Organizatora towary lub usługi w ramach prowadzonej przez nich
działalności gospodarczej.
10. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy spółki mPTech Sp. z
o.o. oraz spółki TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000232137 i oraz
członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
11. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Uczestnik biorąc udział w Promocji oświadcza, że spełnia wszystkie warunki konieczne
do wzięcia udziału w Promocji i jest świadomy, że w przypadku podania
nieprawdziwych danych będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich bezprawnie
uzyskanych w związku z tym korzyści.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem,
w szczególności zaś Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie, na przykład: wykorzystują różne
aliasy (dodatkowe adresy) konta poczty elektronicznej do występowania
w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników lub zgłaszają udział pod różnymi
imionami na ten sam adres odbioru.
b) zamieszczają treści nieobyczajne, wulgarne, dyskryminujące, rasistowskie.
obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich, sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego itp.
c) są niepełnoletni.
13. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń do Promocji nadsyłanych przez Uczestników
w ciągu 15 dni roboczych od daty wpływu wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego
na serwer Organizatora.
14. Wysyłka Prezentu odbywa się do 15 dni roboczych od dokonania weryfikacji zgłoszenia
zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a koszt wysyłki Prezentu ponosi Organizator.
Prezenty będą wysyłane wyłącznie na terenie Polski.
15. Nie jest możliwa zamiana prezentów na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne
przedmioty.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia Prezentu
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku nieodebrania
Prezentu przez Uczestnika, niepodania w zgłoszeniu danych osobowych lub podania
nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych albo braku ich aktualizacji
przez Uczestnika.
17. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży zakupionego Produktu
Promocyjnego, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Prezentu
otrzymanego w ramach Promocji i przesłania go na adres Organizatora: Magazyn
mPTech Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, z dopiskiem „Kup laptopa PIX
lub tablet SmartBoard 10 II WiFi i odbierz paczkę atrakcyjnych dodatków”, chyba że
odstąpienie jest skutkiem skorzystania z uprawnienia z tytułu rękojmi czy gwarancji.
_______________________________________________________________________
Regulamin promocji „Kup laptopa PIX lub tablet SmartBoard 10 II WiFi i odbierz paczkę atrakcyjnych
dodatków”


§ 3. Zasady reklamacji i zwrotów Promocji
1. Reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Organizatorowi w terminie do dnia
19.07.2024. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia
stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
2. Uczestnik ma prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące jego udziału
w Promocji pod adresem e-mail: promocje@mptech.eu lub na adres Organizatora
wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
3. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej (lub w formie maila) oraz
zawierać numer seryjny Produktu Promocyjnego, datę zakupu (z paragonu/faktury),
adres e-mail do kontaktu oraz dokładny opis i powód reklamacji, jak również treść
żądania.
4. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
5. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania,
włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator
rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji
Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres
Uczestnika podany w reklamacji, chyba że Uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.


§ 4. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka mPTech Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000243245, NIP 8951845043, REGON 020167256.
2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Promocji, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wydania Prezentów, a także
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie
uzasadniony interes Organizatora) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej jako „RODO”).
3. W związku z Promocją przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników:
imię, nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail (dane zamieszczone przez Uczestnika
w Formularzu Zgłoszeniowym i w ewentualnej reklamacji).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do uczestnictwa
w Promocji.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwania Promocji i wysyłki
Prezentu, jednakże nie dłużej niż przez okres przechowywania wynikający
z obowiązujących przepisów prawa.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
ani poddawane procesowi profilowania.
8. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla
Organizatora usługi księgowe, prawne, doradcze, kurierskie.
9. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem drogi elektronicznej:
pomoc@mptech.eu.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
Uczestników narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
_______________________________________________________________________
Regulamin promocji „Kup laptopa PIX lub tablet SmartBoard 10 II WiFi i odbierz paczkę atrakcyjnych
dodatków”


§ 5. Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: https://lp.techbite.eu/kup-pix... oraz w
siedzibie Organizatora. Dodatkowe informacje o Promocji można uzyskać od
Organizatora, dzwoniąc na infolinię pod numer 71 717 74 00 (koszt połączenia według
taryfy operatora) lub wysyłając wiadomość na adres: promocje@mptech.eu.
3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu przez
Uczestnika.
4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Dotyczy
to w szczególności zmian terminów trwania Promocji. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://lp.techbite.eu/kup-pix...