Regulamin akcji

REGULAMIN WYKORZYSTYWANIA KODÓW RABATOWYCH W RAMACH PROMOCJI „WIELOPAKI”

Regulamin określa zasady korzystania z kodów rabatowych w sklepie internetowym: mptech24.com w czasie trwania Promocji „WIELOPAKI” organizowanej w dniach od 01.04.2024 r. do 30.04.2024 r.

§ 1 Definicje

Kod rabatowy – ciąg znaków, uprawniający Użytkownika do zakupu towarów w sklepie internetowym mptech24.com wraz z rabatem procentowym lub kwotowym liczonym od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki).

Sprzedawca – mPTech Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Nowogrodzka 31,
00-511 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243245, NIP: 8951845043, REGON: 020167256.

Klient / Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny na stronie internetowej pod adresem: mptech24.com

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy w Sklepie.

Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie.

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży Towarów znajdujących się w sklepie internetowym Sprzedawcy.

§ 2 Warunki ogólne

 1. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie Towarów w Sklepie i dotyczy całego asortymentu z wyjątkiem promocyjnych zestawów dostępnych pod adresem:
  https://mptech24.com/category/zestawy-hammer-blade
  https://mptech24.com/category/zestawy-hammer-iron
  https://mptech24.com/category/zestawy-hammer-construction
  https://mptech24.com/category/zestawy-hammer-energy
  https://mptech24.com/category/zestawy-hammer-explorer
  https://mptech24.com/category/zestawy-myphone
 2. Kod rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 3. Kod rabatowy nie jest środkiem płatniczym, a jedynie rabatem kwotowym lub procentowym udzielanym przez Sprzedawcę
 4. Kody rabatowe nie sumują się. Nie można wykorzystać kilku Kodów rabatowych podczas jednych zakupów.
 5. Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
 6. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi lub opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 7. Kod rabatowy jest ważny przez okres wskazany przez Sprzedawcę. Po upływie tego okresu wykorzystanie Kodu rabatowego nie będzie możliwe.
 8. Wykorzystanie Kodu rabatowego jest dobrowolne.
 9. W przypadku zwrotu Produktów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości Produktu widniejący na paragonie.

§ 3 Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego

 1. Sprzedawca udostępni Kod rabatowy na stronie internetowej Sklepu lub w formie mailowej na adres e-mail podany przez Klienta.
 2. Aby skorzystać z Kodu rabatowego należy, podczas składania zamówienia, na stronie Sklepu wpisać kod rabatowy w polu „Masz kod rabatowy?” i kliknąć Zastosuj.
 3. Skorzystanie z Kodu rabatowego, spowoduje obniżenie wartości zamawianych Towarów o wartość Kodu rabatowego.

§ 4 Reklamacje i zwrot towarów

Wszelkie reklamacje dotyczące wad Towarów lub ich zwrotów przy zakupach
z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane
  na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://mptech24.com/regulamin-akcji
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy szczególne.
 4. Regulamin obowiązuje w dniach od 01.04.2024 r. do 30.04.2024 r.